PRAKTIKUM

A.  PRAKARYA

 1. Modul Praktikum Prakarya
 2. Blangko Sertifikat Praktikum Prakarya
 3. Blangko Sertifikat Asisten Praktikum Prakarya

B.  KIMIA INSTRUMENTASI

 1. Modul Praktikum Kimia Instrumentasi
 2. Blangko Sertifikat Praktikum Kimia Instrumentasi
 3. Blangko Sertifikat Asisten Praktikum Kimia Instrumentasi

C.    BIOKIMIA

 1. Modul Praktikum Biokimia
 2. Blangko Sertifikat Praktikum Biokimia
 3. Blangko Sertifikat Asisten Praktikum Biokimia

D.  SINTESIS SENYAWA ORGANIK

 1. Modul Praktikum Sintesis Senyawa Organik
 2. Blangko Sertifikat Praktikum Sintesis Senyawa Organik
 3. Blangko Sertifikat Asisten Praktikum Sintesis Senyawa Organik

E.  KIMIA ORGANIK

 1. Modul Praktikum Kimia Organik
 2. Blangko Sertifikat Praktikum Kimia Organik
 3. Blangko Sertifikat Asisten Praktikum Kimia Organik

F.  KIMIA FISIKA

 1. Modul Praktikum Kimia Anorganik
 2. Blangko Sertifikat Praktikum Kimia Anorganik
 3. Blangko Sertifikat Asisten Praktikum Kimia Anorganik

G.  KIMIA ANORGANIK

 1. Modul Praktikum Kimia Anorganik
 2. Blangko Sertifikat Praktikum Kimia Anorganik
 3. Blangko Sertifikat Asisten Praktikum Kimia Anorganik

H.  KIMIA ANALITIK

 1. Modul Praktikum Kimia Analitik
 2. Blangko Sertifikat Praktikum Kimia Analitik
 3. Blangko Sertifikat Asisten Praktikum Kimia Analitik

I.  KIMIA DASAR

 1. Modul Praktikum Kimia Dasar
 2. Blangko Sertifikat Praktikum Kimia Dasar
 3. Blangko Sertifikat Asisten Praktikum Kimia Dasar